1. Postanowienia wstępne

- Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Good Finance na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Good Finance 
- Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Good Finance jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.


2. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — firma Good Finance z siedzibą w Olkuszu.

Serwis Good Finance albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Good Finance, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Good Finance, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Mój profil”);

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika w promocyjnych cenach. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w załączniku nr 4;

Pakiet Punktów – zestaw płatnych punktów, wymiennych na ogłoszenia lub różne formy promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, pogrubienie, ramka lub tło. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 9;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Good Finance, określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia.

5. Ogłoszenia zamieszczane w kategorii Promowanie Facebook, oraz Usługi i Firmy podlegają opłacie określonej w Cenniku, Załącznik nr 7.

6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

8. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.

9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

13. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Good Finance materiałów wymaga każdorazowo zgody Firmy Good Finance i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Firmy Good Finance. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Good Finance w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Good Finance, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Firmy Good Finance.

4. Ogłoszenia - Konto

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do potwierdzenia dodania Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu Good Finance. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą dodanie ogłoszenie oraz inne wymagane prawem informacje.

4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Good Finance wymaga:

2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie.

3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim (nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca).

5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.

6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).

7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.

8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

10. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Mój Profil.

11. Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania. Jeden punkt rabatowy uprawnia do obniżenia o 1 zł brutto opłatę za wyróżnienie Ogłoszeń, usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń oraz usługi Pakietów Promowań.

12. W związku z funkcjonowaniem usługi bazy kandydatów, wszystkie Ogłoszenia w kategorii Praca, które objęte zostały zakresem tej usługi podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania polegającym na przygotowywaniu przez Operatora zindywidualizowanych rekomendacji. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi bazy kandydatów określone zostały w treści Załącznika nr 11 oraz Polityce Prywatności.

6. Zasady odpowiedzialności

1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Good Finance, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
- powszechnie uznane za obraźliwe,
- noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
- wprowadzające w błąd.

7. Operator nie odpowiada za:

- brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
- usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
- Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

8. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu Good Finance wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Good Finance od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dopiskiem "reklamacja Good Finance".

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

8. Płatności

1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
- poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
- poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Good Finance, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Good Finance. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu Good Finance. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Good Finance będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.