Skip to main content
Dodaj ogłoszenie

© Spotted Olkusz 2.0 All rights reserved.

 
 
 
 

Regulamin Spotted Olkusz


Załącznik nr 1 - SO Praca
Załącznik nr 2 - SO Usługi Promowania
Załącznik nr 3 - SO Limity Ogłoszeń
Załącznik nr 4 - SO Wzór oświadczenia o odstąpieniu
Załącznik nr 5 - SO Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo
Załącznik nr 6 - SO Pakiety Standard i Premium
# 1: Definicje
 1. Cena dynamiczna - cena, której wysokość jest zmienna, w odpowiedzi na popyt rynkowy. Aktualna wysokość ceny dynamicznej jest dostępna podczas uzupełniania formularza Ogłoszenia lub przed zakupem danej usługi.
 2. Cena końcowa - cena uwzględniająca podatek VAT i podatek akcyzowy (jeżeli ma zastosowanie), za którą Przedmiot lub Usługa są oferowane dla Kupujących.
 3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 4. CREATIVE FOX Marketing Group – CREATIVE FOX Adrian Broda z siedzibą w Olkuszu (ul. Sosnowa 42/20, 32-300, Olkusz), wpisana do rejestru przedsiębiorców CIDG, NIP: 6372145092. Kontakt z CREATIVE FOX Marketing Group jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji. 
 5. Kategoria – kategoria tematyczna (np. Motoryzacja czy Elektronika), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
 6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.
 8. Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 9. Limit– przewidziana dla wybranych Kategorii liczba bezpłatnych Ogłoszeń, które Użytkownik może opublikować w Serwisie w danym czasie. Limity w poszczególnych Kategoriach mogą być wykorzystywane niezależnie.
 10. Nieruchomość - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym w szczególności nieruchomości gruntowe, nieruchomości rolne, nieruchomości budynkowe i części budynków, nieruchomości lokalowe (np. mieszkania, lokale usługowe, komórki, strychy, garaże) będąca przedmiotem Ogłoszenia.
 11. Nieruchomość za granicą - Nieruchomość będąca przedmiotem Ogłoszenia, która znajduje się poza terytorium Polski.
 12. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzone przez Pracodawcę i opublikowane w Serwisie na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu.
 13. Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Spotted Olkusz:
  Przelewy24 - PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 14. Pracodawca – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Kategorii Praca w Serwisie lub korzystający z dedykowanych funkcjonalności określonych w Załączniku nr 1 “Spotted Olkusz Praca”.
 15. Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem; w ramach Ogłoszeń w Kategorii Praca za Przedmiot Ogłoszenia uważa się opis i wymagania dotyczące stanowiska objętego Ogłoszeniem Pracodawcy.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 17. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 18. Serwis – prowadzona przez CREATIVE FOX Marketing Group internetowa platforma online dostępna w domenie spottedolkusz.pl oraz w aplikacji mobilnej SpottedOlkusz.pl.
 19. Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący z Kupującym Transakcji.
 20. Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Gościem, dotycząca Przedmiotu.
 21. Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez CREATIVE FOX Marketing Group na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń, Usługi Promowania oraz Usługę Serwisową.
 22. Usługa Serwisowa – odpłatna usługa świadczona przez CREATIVE FOX Marketing Group polegająca na udostępnieniu Kupującemu możliwości skorzystania z zestawu fakultatywnych usł
 23. Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń określone w Załączniku nr 2 “Usługi Promowania”.
 24. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.
 25. Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług CREATIVE FOX Marketing Group w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 26. Wynagrodzenie za Usługę Serwisową – wynagrodzenie na rzecz CREATIVE FOX Marketing Group z tytułu udostępnienia Kupującemu przez CREATIVE FOX Marketing Group możliwości skorzystania z zestawu fakultatywnych usł
# 2: Postanowienia ogólne
 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 3. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, CREATIVE FOX Marketing Group, Sprzedawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz CREATIVE FOX Marketing Group, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody CREATIVE FOX Marketing Group.
 4. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej na rzecz CREATIVE FOX Marketing Group zgodnie z punktem 4.3, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw CREATIVE FOX Marketing Group lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 2.3 ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.
 5. CREATIVE FOX Marketing Group nie jest stroną Transakcji. Do Transakcji zawartych pomiędzy Konsumentami, tj. osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami, w tym nie znajdą zastosowania przepisy o ochronie praw konsumentów.
 6. W ramach Serwisu możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności, które świadczone są na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. publikacja Ogłoszeń w ramach bezpłatnych Limitów wskazanych w Załączniku nr 3 ”Limity Ogłoszeń”;
  4. odpłatna publikacja Ogłoszeń poza Limitami i w pełnopłatnych Kategoriach;
  5. korzystanie z Usługi Odpłatnej (w tym Usług Promowania i Usługi Serwisowej).
 7. Usługi przeglądania zawartości Serwisu, Konta oraz publikacji Ogłoszeń w ramach bezpłatnych Limitów są świadczone bezpłatnie. Usługi które są świadczone odpłatnie zostały wskazane w Regulaminie.
 8. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których CREATIVE FOX Marketing Group nie jest stroną.
 9. Do Ogłoszeń zamieszczonych w Kategorii Praca zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika nr 1 ”SO Praca”.
 10. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer (przy czym dla przeglądarki internetowej Internet Explorer nie są udostępniane usługi określone w pkt. 6 Załącznika nr 1 “SO Praca”). Wideokonferencja, o której mowa w pkt. 6.6. Załącznika nr 1 “SO Praca” dostępna jest wyłącznie na przeglądarkach Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  4. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 7.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 13.0, a aplikacja Spotted Olkusz powinna być pobrana z oficjalnego sklepu (np. App Store lub Google Play) oraz zaktualizowania do najnowszej dostępnej w danym momencie wersji. Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
 1. CREATIVE FOX Marketing Group dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez CREATIVE FOX Marketing Group mogą być ograniczone lub niedostępne.
  2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi CREATIVE FOX Marketing Group, w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
   • nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
   • podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub promowania Ogłoszeń.
  3. W sytuacji wystąpienia awarii technicznej CREATIVE FOX Marketing Group przedłuży czas emisji Ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o:
   • 12h – w przypadku awarii technicznej trwającej do 3h;
   • 24h - w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 3h do 24h;
   • czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 24h.
  4. Okres awarii technicznej na potrzeby stosowania punktu (c) powyżej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego Ogłoszenia w normalnym trybie).
 2. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne a ich treść może być zbierana przez CREATIVE FOX Marketing Group. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu. Więcej informacji o tym jak i dlaczego CREATIVE FOX Marketing Group uzyskuje dostęp i analizuje treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie znajduje się w Polityce Prywatności. Korespondencja dostępna jest dla Użytkownika w zakładce “Wiadomości” przez okres 4 miesięcy od jej wysłania.
# 3: Konta
 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien (1) dokonać Rejestracji Konta, (2) określić czy korzysta z Serwisu prywatnie czy jako przedsiębiorca i (3) korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
  2. obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;
  3. zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie przez CREATIVE FOX Marketing Group;
  4. wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;
  5. zamówienie Usług Promowania;
  6. udostępnianych zgodnie z Załącznikiem nr 1 “SO Praca”;
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy:
  1. Użytkownik posiada jedno Konto służące do celów prywatnych oraz, z zastrzeżeniem podpunktu b poniżej, Konta służące do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  2. Użytkownik wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w związku z obsługą tych Kont przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że w zakresie żadnego z Kont nie istnieje opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych przez CREATIVE FOX Marketing Group, a zamieszczane na Kontach Ogłoszenia nie powtarzają się w zakresie tych samych lokalizacji;
  3. zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła);

przy czym wszystkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez CREATIVE FOX Marketing Group, która uprawniona jest do zawieszenia Konta na czas weryfikacji lub usunięcia Kont w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia. Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania jeśli są wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w celu do unikania płatności należności z tytułu świadczonych w ramach Serwisu usług.

 1. Rejestracja Konta wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego numeru telefonu, na który wysyłane jest hasło weryfikacyjne w celu pierwszego zalogowania się.
  2. zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.
 1. CREATIVE FOX Marketing Group przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
 2. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta, link do aktywacji Konta oraz aktualny Regulamin. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 Dni od otrzymania emaila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane. Korzystający może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email dopiero po uprzednim skontaktowaniu się z CREATIVE FOX Marketing Group: za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 13 Regulaminu.
 4. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje CREATIVE FOX Marketing Group w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 6. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
  1. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
  2. usunięcie Konta możliwe jest poprzez: (i) wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta, (ii) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego lub (iii) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres CREATIVE FOX Marketing Group;
  3. wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące CREATIVE FOX Marketing Group z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;
  4. rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), CREATIVE FOX Marketing Group dokona zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych;
  5. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 1. CREATIVE FOX Marketing Group uprawniona jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
  1. nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo CREATIVE FOX Marketing Group do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie. CREATIVE FOX Marketing Group nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa Użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji;
  2. pomimo uprzedniego wezwania go przez CREATIVE FOX Marketing Group do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 1. W celu zapewnienia zgodności Serwisu z wymaganiami obowiązującego prawa regulującego działalność platform internetowych, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, CREATIVE FOX Marketing Group zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkowników Biznesowych o przekazanie dodatkowych danych lub dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w sposób wybrany przez CREATIVE FOX Marketing Group lub wynikający z obowiązujących przepisów. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, CREATIVE FOX Marketing Group może zawiesić lub zablokować działanie Konta na zasadach określonych w punkcie 13 Regulaminu.
 2. Odstąpienie konsumenckie. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z CREATIVE FOX Marketing Group odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres CREATIVE FOX Marketing Group. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące CREATIVE FOX Marketing Group z Użytkownikiem. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określony jest w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 4 “Wzór oświadczenia o odstąpieniu”.
 3. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika Biznesowego z zachowaniem reguł wskazanych w punkcie 3.10. w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu, o których Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 18.1. b i c. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik Biznesowy powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym CREATIVE FOX Marketing Group. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik Biznesowy zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie potwierdzające akceptację takich warunków (np. publikacja nowego Ogłoszenia).
 4. Deklaracja użytkownika odnośnie do tego, czy korzysta z Serwisu jako przedsiębiorca czy prywatnie - dotyczy całej aktywności Użytkownika w Serwisie.
 5. Użytkownik zawierając Transakcje, zobowiązany jest działać zgodnie ze swoją deklaracją odnośnie do charakteru, w którym korzysta z Serwisu - tj. działać jako przedsiębiorca albo prywatnie.
 6. Użytkownik Biznesowy jest zobowiązany do przekazania CREATIVE FOX Marketing Group swoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych by publikować Ogłoszenia w Serwisie. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkowników Biznesowych są publikowane w Serwisie.
# 4: Zasady publikacji Ogłoszeń
 1. CREATIVE FOX Marketing Group umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz pod warunkiem dokonania weryfikacji SMS. Weryfikacja SMS przeprowadzana jest jednorazowo i polega na przesłaniu na podany przez Użytkownika numer telefonu kodu weryfikacyjnego, który Użytkownik następnie podaje w ramach formularza, przy czym jeden numer telefonu służy weryfikacji SMS, na jednym Koncie. Weryfikacja SMS może być powtórzona w związku z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.
 2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Sprzedającego, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu, przy czym w celu uzyskania dostępu do numeru, Użytkownik może zostać poproszony o zalogowanie się na Konto.
 3. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela CREATIVE FOX Marketing Group niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz świadczenia pozostałych usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także u partnerów CREATIVE FOX Marketing Group, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu CREATIVE FOX Marketing Group nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.
 4. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w punkcie 13.1 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez CREATIVE FOX Marketing Group. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. W Kategorii Praca oraz podkategorii Usługi/Korepetycje Ogłoszenie może być sporządzone w języku obcym;
  2. Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
  3. Użytkownik wskaże Cenę końcową w złotych polskich oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji lub Przedmiot jest oferowany za darmo lub Użytkownik dopuszcza możliwość zamiany Przedmiotu na inne dobro lub usługę. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń w Kategoriach Praca, Usługi oraz Dla Firm, dla których wskazanie wynagrodzenia nie jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia. 
  4. Użytkownik wskaże stan Przedmiotu w ramach parametrów udostępnionych w Serwisie dla Ogłoszeń w danej Kategorii;
  5. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu i warunków Transakcji. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu. Treść Ogłoszenia stanowią również dodane w ramach niego zdjęcia oraz tytuł Ogłoszenia;
  6. w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;
  7. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika. W przypadku, gdy Przedmiot Ogłoszenia znajduje się poza terytorium Polski, treść Ogłoszenia musi jednoznacznie to wskazywać; Niniejsze postanowienie nie dotyczy (i) Ogłoszeń w Kategorii Zwierzęta, w przypadku której Przedmioty Ogłoszenia nie mogą znajdować się poza terytorium Polski, (ii) Użytkowników Biznesowych w ramach Ogłoszeń w Kategorii Motoryzacja, podkategorii: Samochody osobowe, Motocykle i Skutery, Dostawcze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy i Naczepy, w przypadku których Przedmiot nie musi być w ich posiadaniu (władaniu);
  8. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego Przedmiotu;
  9. konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość). Możliwe jest dodanie w treści jednego Ogłoszenia informacji o dostępności Przedmiotu w różnych kolorach lub różnych, podobnych wersjach (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi i Dla Firm, Wypożyczalnia, Praca, Moda, Dla dzieci oraz Sport i Hobby);
  10. ten sam Przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem, przy czym dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia;
  11. w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak CREATIVE FOX Marketing Group (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet);
  12. w przypadku Ogłoszeń w Kategorii Nieruchomości (w tym w jej podkategorii: Nieruchomości za granicą) i jeśli jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Ogłoszenie powinno zawierać wskaźniki rocznego zapotrzebowania budynku lub objętej Ogłoszeniem części budynku na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, a także udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2..
 5. W przypadku, gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii CREATIVE FOX Marketing Group uprawniona jest do zmiany Kategorii, przy czym jeśli zmiana skutkowałaby opublikowaniem Ogłoszenia poza Limitem Ogłoszenie jest usuwane.
 6. Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:
  1. poszukiwanie Przedmiotu (za wyjątkiem Ogłoszenia w Kategorii Usługi, Dla Firm oraz Praca);
  2. oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;
  3. towar zakazany wymieniony na w Załączniku nr 5 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo” , a także jakiekolwiek inne dobro, o ile obrót nim jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dobro pochodzące z kradzieży lub co do którego toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też dobro objęte postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzące w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej.
 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
  1. kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie” lub podobną;
  2. dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).
 1. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji (za wyjątkiem Ogłoszeń płatnych z góry, których publikacja następuje od momentu zaksięgowania opłaty) i trwa przez kolejne 30 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. doszło do zbycia Przedmiotu przez Użytkownika;
  2. Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
  3. Użytkownik usunął Ogłoszenie.
 1. W przypadku powzięcia przez CREATIVE FOX Marketing Group informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w punkcie 4.8.a) lub 4.8.b), CREATIVE FOX Marketing Group będzie uprawniona do usunięcia Ogłoszenia na zasadach określonych w punkcie 13 Regulaminu.
 2. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. W okresie od 3 Dni przed zakończeniem emisji Ogłoszenia do daty zakończenia emisji Ogłoszenia, Użytkownik może zdecydować o niezwłocznej ponownej publikacji Ogłoszenia z wykorzystaniem informacji podanych w formularzu dotyczącym poprzedniej publikacji. Użytkownik może skorzystać również z funkcjonalności auto-przedłużenia, która pozwala na automatyczną ponowną publikację Ogłoszenia z momentem upływu poprzedniego okresu emisji tego Ogłoszenia. Okres nowej emisji wynosi 30 Dni i następuje bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej publikacji. Nowa publikacja Ogłoszenia jest płatna w Kategoriach odpłatnych oraz w przypadku przekroczenia Limitu w danej Kategorii wskazanego w Załączniku nr 3 "Limity Ogłoszeń".
 3. Możliwość modyfikacji treści Ogłoszenia nie dotyczy zmian w zakresie ceny lub jakichkolwiek innych parametrów opublikowanego Ogłoszenia, mających na celu unikanie zapłaty należności wobec CREATIVE FOX Marketing Group, z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu lub otrzymania zwrotu środków przysługującego Użytkownikowi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku Kategorii Praca nie ma możliwości zmiany parametru lokalizacji ogłoszenia po 4 godzinach od jego dodania.
 4. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, jeżeli Użytkownik nie zdecyduje o ponownej publikacji Ogłoszenia zgodnie z pkt 4.10 powyżej,  Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres 6 miesięcy, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu.
 5. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia a także informacje o zawartych Transakcjach.
 6. Użytkownicy Biznesowi zobowiązują się publikować jedynie Ogłoszenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (ogłoszenia firmowe). Użytkownicy, którzy określili, że korzystają z Serwisu prywatnie mogą publikować jedynie Ogłoszenia prywatne (ogłoszenia niezwiązane z działalnością gospodarczą). Informacja czy dany Użytkownik jest Użytkownikiem Biznesowy czy korzysta z Serwisu prywatnie jest publikowana w Serwisie. Ogłoszenia oznaczane są zgodnie z deklaracją danego Użytkownika - jako pochodzące od Użytkownika Biznesowego albo od Użytkownika, który korzysta ze Spotted Olkusz prywatnie.
# 5: Ogłoszenia bezpłatne
 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Użytkownika w ramach Limitu jest bezpłatna. Limity dla poszczególnych Kategorii, z uwzględnieniem Limitów dla Użytkowników Biznesowych i profesjonalnych oraz sytuacje w których Limit nie obowiązuje wskazane zostały w Załączniku nr 3 “Limity Ogłoszeń”.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany przez CREATIVE FOX Marketing Group o wyczerpaniu Limitu w formie wiadomości dostępnej na Koncie. Publikacja przez Użytkownika w Serwisie kolejnego Ogłoszenia lub Ogłoszenia w Kategorii, w której nie przyznano Limitu jest płatna.
 3. Ogłoszenia opublikowane w ramach kategorii Noclegi / Dla Ukrainy mogą dotyczyć wyłącznie Przedmiotów oferowanych za darmo.
# 6: Ogłoszenia płatne
 1. Publikacja przez Użytkownika płatnego Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po:
  1. wykupieniu przez Użytkownika pojedynczego Ogłoszenia – zgodnie z cennikiem odpowiednim dla danej Kategorii;
  2. wykupieniu przez Użytkownika pojedynczego Ogłoszenia wraz z pakietem Usług Odpłatnych - Ogłoszenie single premium;
  3. wykupieniu przez Użytkownika pakietu Ogłoszeń dostępnego w ofercie Serwisu zgodnie z Załącznikiem nr 6 “Pakiety Standard i Premium”, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem Limitu, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest pakiet Ogłoszeń;
  4. wybraniu przez Użytkownika wynagrodzenia Zapłać, jeśli sprzedasz zgodnie z Załącznikiem nr 6 “Pakiety Standard i Premium”, o ile jest ono oferowane przez CREATIVE FOX Marketing Group.
 2. Zakup pakietu Ogłoszeń lub pojedynczego Ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Zasady stosowania Limitów dla Użytkowników Biznesowych i profesjonalnych określa Załącznik nr 3 - Limity Ogłoszeń.
 4. Aktywacja płatnego Ogłoszenia w Serwisie nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku CREATIVE FOX Marketing Group lub wyboru wynagrodzenia Zapłać, gdy sprzedasz, o ile jest ono oferowane przez CREATIVE FOX Marketing Group.
 5. W skład Pakietów Ogłoszeń wchodzą także Usługi Odpłatne wskazane w Załączniku nr 6 “Pakiety Standard i Premium”.
# 7: Usługi Promowania Ogłoszeń
 1. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania w postaci Odświeżenia Ogłoszenia, Wyróżnienia Ogłoszenia oraz Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 “Usługi Promowania”.
 2. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.
 3. Usługi Promowania oraz ich pakiety są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia, tj. nie jest możliwe wykorzystanie pakietu Usług Promowania do różnych Ogłoszeń.
 4. Usługi Promowania są również dostępne w pakietach tych usług, zgodnie z pkt. 2 Załącznika nr 2 “Usługi Promowania”. Aktywacja pakietu Usług Promowania następuje wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług Promowania wchodzących w skład pakietu. Zasady dotyczące Usług Promowania objętych pakietem pozostają bez zmian.
 5. CREATIVE FOX Marketing Group nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem.
# 8: Płatności
 1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych, w tym o aktualnej wysokości Wynagrodzenia za Usługę Serwisową (jeżeli znajduje zastosowanie). Wysokość Wynagrodzenia za Usługę Serwisową będzie widoczna dla Użytkownika każdorazowo w procesie zakupowym w sposób wskazany w pkt. 8.7 poniżej. W odniesieniu do Konsumentów, wszystkie ceny podawane w Serwisie i w cennikach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN), zaś w przypadku Użytkowników Biznesowych dopuszczalne jest podawanie w Serwisie i cennikach cen netto. Obowiązujący cennik dostępny jest w Centrum Pomocy Serwisu pod adresem https://spottedolkusz.pl/cennik. Cennik zawiera informację o tym, czy dana Usługa Odpłatna objęta jest Ceną dynamiczną lub że jest ceną netto (w odniesieniu do Użytkowników Biznesowych).
 2. Płatności dokonywane w Serwisie mogą być dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez CREATIVE FOX Marketing Group, bądź z dołu tj. zbiorczo na koniec miesiąca kalendarzowego, za wszystkie Usługi Odpłatne świadczone w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika w danym miesiącu (Zapłać na koniec miesiąca). Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Wynagrodzenia za Usługę Serwisową, do którego ma zastosowanie pkt. 8.7 oraz wynagrodzenia Zapłać, jeśli sprzedasz, do którego ma zastosowanie pkt 3.6 Załącznika nr 6.
 3. Zapłać na koniec miesiąca jest formą rozliczenia płatności między CREATIVE FOX Marketing Group a Użytkownikiem Biznesowym polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi Biznesowemu zbiorczej zapłaty za korzystanie z Usług Odpłatnych, w terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury przez CREATIVE FOX Marketing Group i udostępnienia jej Użytkownikowi Biznesowemu na Koncie.
 4. Zapłać na koniec miesiąca udostępniana jest Użytkownikowi Biznesowemu na jego wniosek złożony poprzez wypełnienie udostępnionego przez CREATIVE FOX Marketing Group formularza. Po poprawnym złożeniu wniosku, zostanie on poddany weryfikacji polegającej na potwierdzeniu danych Użytkownika Biznesowego w oparciu o przesłane przez niego dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej wraz z formularzem zamówienia. W przypadku powzięcia przez CREATIVE FOX Marketing Group uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w formularzu zamówienia, jak również w przypadku powzięcia wiedzy na temat uzasadnionych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązań Użytkownika Biznesowego w zakresie płatności wobec CREATIVE FOX Marketing Group, CREATIVE FOX Marketing Group może odmówić udostepnienia tej formy płatności.
 5. W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku CREATIVE FOX Marketing Group.
 6. W przypadku płatności dokonywanej w ramach Zapłać na koniec miesiąca lub Zapłać, jeśli sprzedasz, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi wraz z publikacją danego Ogłoszenia lub wyboru przez Użytkownika Usługi Odpłatnej.
 7. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. CREATIVE FOX Marketing Group nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, CREATIVE FOX Marketing Group może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. CREATIVE FOX Marketing Group nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 8. Świadczenie usług przez CREATIVE FOX Marketing Group na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez CREATIVE FOX Marketing Group faktury, niezwłocznie po każdej zmianie.
 10. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 11. CREATIVE FOX Marketing Group na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich Użytkownikowi w ramach Konta umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 12. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 13. W przypadku:
  1. upustów lub obniżek cen usług świadczonych przez CREATIVE FOX Marketing Group udzielonych po rozpoczęciu świadczenia Usługi Odpłatnej (dla płatności dokonywanych w ramach Zapłać na koniec miesiąca) lub
  2. w sytuacji zaistnienia konieczności dokonania zwrotu na rzecz Użytkownika całości lub części płatności w tym w sytuacjach opisanych niniejszym Regulaminem lub
  3. w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na wystawionej przez CREATIVE FOX Marketing Group fakturze,

CREATIVE FOX Marketing Group wystawi na rzecz Użytkownika fakturę korygującą zmniejszającą, na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Wystawienie faktury korygującej, określonej w pkt 8.16. Regulaminu, poprzedzone jest przesłaniem Użytkownikowi informacji o obniżeniu ceny Usługi Odpłatnej lub kwoty podatku VAT. W przypadku, gdy taka obniżka jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Użytkownika, informacja ta zostanie zawarta w odpowiedzi CREATIVE FOX Marketing Group na złożoną reklamację. Informacja, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji, co skutkować będzie przesłaniem odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną oraz w formie korespondencji pisemnej.
 2. Przesłanie informacji o obniżeniu ceny Usługi Odpłatnej lub kwoty podatku VAT nie wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.
 3. Ogłoszenia niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu, dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, a także treści będące próbą oszustwa lub, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych będzie zwracana Użytkownikowi. Opłata za emisję będzie zwracana tą samą metodą płatności, z jakiej korzystał Użytkownik, za wyjątkiem płatności SMS, w przypadku której zwrot będzie dokonywany w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu. W takim przypadku na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia.
# 9: Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. nieprowadzenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu sprzedaży (lub niepodejmowania innych mających podobny skutek działań) Przedmiotów wymienionych Załączniku nr 5 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo” lub prowadzenia ich sprzedaży bez spełnienia warunków wymaganych zgodnie z Załącznikiem nr 5, a także innych Przedmiotów, o ile obrót nimi jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a także Przedmiotów pochodzących z kradzieży lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też Przedmiotów objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
  4. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz CREATIVE FOX Marketing Group w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Przedmiotu albo zatajenie istotnych informacji;
  5. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi;
  6. niewprowadzanie w błąd Użytkowników co do stanu, cech i elementów Przedmiotu oraz innych warunków Transakcji - w tym okoliczności, o których mowa w pkt I.4 Załącznika nr 8 do Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w punkcie 13.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu, a CREATIVE FOX Marketing Group nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 4. W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po jego publikacji w Serwisie, CREATIVE FOX Marketing Group uprawniona jest do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia.
 5. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia CREATIVE FOX Marketing Group treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem funkcjonalności “zgłoś naruszenie” dostępnej w ramach Ogłoszenia („Zgłoszenie nadużycia”). Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające CREATIVE FOX Marketing Group dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 6. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, CREATIVE FOX Marketing Group może:
  1. niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności Ogłoszenie, a także związane z nią Usługi Promowania. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Serwisu ani w panelu Konta danego Użytkownika;
  2. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  3. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści Zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu;
  4. postanowienia punktu 13.6.c) nie stosuje się, jeżeli z zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji o których mowa w tym punkcie.
 1. Użytkownik Biznesowy ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez CREATIVE FOX Marketing Group informacji o blokadzie danej treści. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 13.7. za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:
  1. zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w postaci kopii roboczej Ogłoszenia lub wiadomości dostępnej na Koncie. Użytkownik będzie mógł podjąć decyzję o jej publikacji lub przesłaniu za pośrednictwem Serwisu;
  2. jeżeli Ogłoszenie było objęte jedną z Usług Odpłatnych, pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 Dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia (jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą metodą płatności.
 1. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 13.7. za bezzasadny lub niewniesienia przez Użytkownika Biznesowego sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 13.6.c.:
  1. zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z Serwisu;
  2. jeżeli dana treść była objęta jedną z Usług Odpłatnych, pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 Dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia (jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą metodą płatności.
 1. CREATIVE FOX Marketing Group uprawniona jest do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię CREATIVE FOX Marketing Group lub w inny sposób szkodzi CREATIVE FOX Marketing Group.
 2. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, CREATIVE FOX Marketing Group może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności, publikować Ogłoszeń ani dokonywać Transakcji. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie Ogłoszeń.
  2. zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.
 1. Użytkownik Biznesowy zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych punktem 13.6. lub 13.11. Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 15 Regulaminu.
# 10: Oceny i opinie - beta
 1. System ocen i opinii znajduje się w wersji produkcyjnej - beta, co oznacza, że nie wszystkie opisane poniżej w treści funkcjonalności lub rozwiązania funkcjonują poprawnie lub są udostępnione dla wszystkich Użytkowników.
 2. W ramach Serwisu udostępniany jest system ocen i opinii, który umożliwia Użytkownikowi pozostawienie subiektywnej oceny drugiego Użytkownika w zakresie nawiązywanego z nim doświadczenia transakcyjnego. Poprzez doświadczenie transakcyjne rozumiane jest w szczególności: dostarczenie przez wystawiającego Ogłoszenie jasnego i rzetelnego opisu Przedmiotu, forma i sposób komunikacji pomiędzy Użytkownikami, responsywność, zaangażowanie, czas nadania lub dostarczenia zakupionego Przedmiotu, punktualność. Podstawą do wystawienia oceny jest podjęty pomiędzy Użytkownikami kontakt w dowolnej formie, nie zaś zawarcie Transakcji.
 3. Ocena wystawiana jest w sposób, formie, terminie oraz Kategorii wskazanych w Serwisie. 
 4. Opinia opisowa oraz ocena jest widoczna dla Użytkownika, któremu została wystawiona w ramach jego Konta. Ocena prezentowana będzie w skali od 1 do 10 (do jednego miejsca po przecinku) na podstawie średniej wszystkich ocen, wystawionych przez Użytkowników. W pozostałym zakresie opinie opisowe pozostają ukryte i stanowić będą pomocniczą rolę, w celu weryfikacji przez CREATIVE FOX Marketing Group działań Użytkowników.
 5. W przypadku wystawienia więcej niż jednej oceny danemu Użytkownikowi, wyłącznie ostatnio wystawiona ocena będzie wliczana do średniej ocen wyliczanej dla danego Użytkownika.
 6. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
  4. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, numeru konta bankowego,
  5. treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich,
  6. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na ocenę lub opinię,
  7. treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 7. CREATIVE FOX Marketing Group uprawniona jest do nieuwzględnienia danej oceny w średniej ocen Użytkownika lub usunięcia opinii w całości lub części, gdy ocena lub opinia:
  1. odnosi się do Użytkownika innego niż oceniany,
  2. jest wystawiona przez Użytkownika dla samego siebie,
  3. wystawiona jest przez pracowników, krewnych i powinowatych Użytkownika,
  4. wystawiona jest wskutek nawiązania ze Użytkownikiem kontaktu jedynie w celu wystawienia oceny i opinii (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Użytkownika),
  5. wystawiona została z Konta utworzonego na podstawie tymczasowego adresu e-mail,
  6. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
  7. narusza w inny sposób Regulamin.
 1. W zakresie treści opinii z momentem ich wystawienia Użytkownik udziela CREATIVE FOX Marketing Group niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na zasadach wskazanych w punkcie 4.3. Regulaminu i następne.
# 11: Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik lub Gość może kontaktować się z CREATIVE FOX Marketing Group w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:
  a) pisemnej na adres: CREATIVE FOX Adrian Broda, Serwis Spotted Olkusz, ul. Sosnowa 42/20, 32-300 Olkusz;
  b) elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
 2. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem Wsparcia Klienta/Centrum Pomocy, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 3. CREATIVE FOX Marketing Group dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez CREATIVE FOX Marketing Group usług świadczonych na podstawie Regulaminu. 
 4. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres CREATIVE FOX Marketing Group. Proces reklamacyjny jest dla Użytkownika w pełni bezpłatny.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, CREATIVE FOX Marketing Group zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji drogą mailową, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez CREATIVE FOX Marketing Group, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 7. CREATIVE FOX Marketing Group rozpoznaje reklamację pochodzącą od Konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. CREATIVE FOX Marketing Group rozpoznaje pozostałe reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź CREATIVE FOX Marketing Group w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
# 12: Skarga i mediacja
 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi Biznesowemu w następujących przypadkach:
  1. rzekomego niewywiązywania się przez CREATIVE FOX Marketing Group z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika;
  3. podejmowanych przez CREATIVE FOX Marketing Group środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika;
  4. blokady wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika lub blokady Konta Użytkownika zgodnie z punktem 13 Regulaminu.
 2. Skargę można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności “Zgłoś nadużycie” dostępnej w Serwisie w zakładce „Pomoc” lub pisemnie na adres CREATIVE FOX Marketing Group. Do skargi Użytkownik powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające CREATIVE FOX Marketing Group dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których nie uznaje danej treści za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, dane kontaktowe.
 3. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia punktów 15.3. - 15.5. Regulaminu.
 4. Użytkownik Biznesowy ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między CREATIVE FOX Marketing Group a danym Użytkownikiem Biznesowym w związku ze świadczonymi przez CREATIVE FOX Marketing Group usługami. w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 16.1. Regulaminu. CREATIVE FOX Marketing Group jest gotowa podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym CREATIVE FOX Marketing Group ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 16.1. litera a. Regulaminu.
 5. Użytkownik Biznesowy zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
 6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo odmowy udziału w mediacji.

# 13: Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
# 14: Postanowienia końcowe
 1. CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
  1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
  2. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat w stosunku do opłat już naliczonych (uiszczonych) i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;
  3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;
  4. zmiana warunków świadczenia Usług Odpłatnych lub wycofanie określonej Usługi Odpłatnej, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian;
  5. wprowadzenie nowej Usługi Odpłatnej a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;
  6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez CREATIVE FOX Marketing Group, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
 4. CREATIVE FOX Marketing Group może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 1. Ustępy 1-4 powyżej znajdują również zastosowanie do zmiany usług świadczonych przez CREATIVE FOX Marketing Group za pośrednictwem Serwisu. Zmiana usługi nie będzie miała wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian, ani nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 2. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
 4. W przypadku dokonania przez CREATIVE FOX Marketing Group zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do tej usługi, Konsument – niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 7 powyżej – może w ciągu 30 dni od dnia dokonania tej zmiany wypowiedzieć umowę usługi Konta lub inną umowę łączącą CREATIVE FOX Marketing Group z Konsumentem dotyczącą usług świadczonych w ramach Serwisu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 5. W celu rozwoju Serwisu CREATIVE FOX Marketing Group ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a CREATIVE FOX Marketing Group jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez CREATIVE FOX Marketing Group w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.