Panel logowania

SPIS TREŚCI:

1. Regulamin dot. Ogłoszeń oraz Katalogu Firm

2. Regulamin komentowania w Serwisie SpottedOlkusz.pl

3. Regulamin dotyczący Strony Internetowej SpottedOlkusz.pl

4. Regulamin prowadzenia bloga/redakcji w serwisie SpottedOlkusz.pl

Regulamin rejestracji firmy w katalogu firm w serwisie SpottedOlkusz.pl

Regulamin dot. Ogłoszeń oraz Katalogu Firm.

§1

DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu SpottedOlkusz.pl – internetowego serwisu prowadzonego w domenie spottedolkusz.pl przez firmę SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Olkuszu (ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz) i posiadającą NIP 637-21-45-092.
Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

“Serwis” - platforma komunikacyjna prowadzona w domenie spottedolkusz.pl przez firmę SpottedOlkusz.pl przeznaczona do czasowego zamieszczania Ogłoszeń.

”Użytkownik” - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.

“Ogłoszenie” - ogłoszenie, aukcja lub inna oferta handlowa zamieszczona w Serwisie.

„Reklamodawca” - zarejestrowany Użytkownik Serwisu który zamieszcza w nim Ogłoszenia lub posiada Stronę www w Katalogu Firm.

„Strona www” - Zbiorcza wirtualna prezentacja ofert towarów i usług Użytkownika funkcjonująca w ramach serwisu Katalog Firm.

“Firma” - SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Olkuszu (ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz) i posiadającą NIP 637-21-45-092.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Serwisu w tym zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie Ogłoszeń w portalu jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

Do umieszczania ogłoszeń w Serwisie jest aktywacja konta Użytkownika w procesie rejestracji autmatycznej facebook. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. Użytkownik zakładając konto w Serwisie zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. Użytkownik w trakcie zakładania konta ma swobodny dostęp do treści niniejszego Regulaminu.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik nie podaje swoich danych osobowych, logowanie następuje przy pomocy logowania facebook tj. za pomocą danych umieszczonych na facebook. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Olkuszu (ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz) i posiadającą NIP 637-21-45-092, w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu spottedolkusz.pl zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności dostępnymi na stronie Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Olkuszu (ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz) i posiadającą NIP 637-21-45-092.

Firma zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

Umieszczając Ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego Ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi, z miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, a w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich

Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do Ogłoszeń odnoszą się również do ofert zamieszczanych w serwisie Katalog Firm oraz wszystkich pozostałych składowych Serwisu, chyba że z postanowień regulaminu wynika co innego.

Firma informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Firmę pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Firmę informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Firma informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione.

W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash,a także cookies.

Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie będą publikowane przez okres na jaki zostały zamieszczone przez Użytkownika. Po tym okresie ogłoszenia stają się niewidoczne dla korzystających z Serwisu, a Użytkownik otrzymuje od Firmy informację z prośbą o sprawdzenie aktualności danego ogłoszenia oraz o jego ewentualną ponowną aktywację. W przypadku oferty "PREMIUM FACEBOOK" ogłoszenia są również automatycznie publikowane na stronie facebook, w celu zwiększenia jej zasięgu oraz ilości wyświetleń.

Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez logowanie facebook i jedynymi danymi zapisywanymi w systemie są adres e-mail oraz nazwa Użytkownika.

O ile dany Użytkownik umieścił już w Serwisie maksymalną dopuszczalną dla swojego konta ilość ogłoszeń, każde kolejne ogłoszenie dodane przez niego będzie automatycznie wyświetlane jako nieaktywne, tj. niedostępne dla innych użytkowników Serwisu. Dane ogłoszenie zostanie automatycznie uaktywnione z momentem usunięcia w jakikolwiek sposób z Serwisu jednego z ogłoszeń aktywnych Użytkownika.

Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego poszczególnego przedmiotu, nieruchomości, pojazdu, stanowiska pracy, usługi. To samo Ogłoszenie nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.

Firma może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności mogących zawierać:

treści wulgarne, obraźliwe, pomawiające osoby lub firmy, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety, propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami;

treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;

treści mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd;

treści dotyczące świadczenia usług ogólnie uznanych za naganne, jak: prostytucja, piramidy finansowe, lichwa, czy inne formy godzące w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne;

treści zawierające informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych lub innych podobnych grach losowych;

treści dotyczące sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich i innych, jak również pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;

treści oferujące lub informujące o pracy wykonywanej w domu polegającej na masowym (spamowaniu) rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;

wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Serwisu;

reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Serwisu;

Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży: alkoholu, narkotyków, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów, które nie istnieją.

Ogłoszenia związane z oferowaniem pracy mogą pochodzić tylko od samych pracodawców lub od agencji zatrudnienia ( w treści Ogłoszenia zlecanego przez agencję musi być podany numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia )

Korzystanie z Serwisu jest w zasadzie bezpłatne, jednak za pewne usługi mogą być pobierane opłaty. Wysokość opłat ujawniona jest w cenniku dostępnym na stronie Serwisu. Użytkownik będzie mógł przejrzeć i zaakceptować wysokość opłat podczas zamieszczania Ogłoszenia. Opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość może być zmieniana przez Firmę.

Firma ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

powszechnie uznane za obraźliwe,

noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

szkodzące dobremu imieniu lub renomie Spółki lub jej partnerów,

wprowadzające w błąd.

Firma ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Firmy lub w inny sposób szkodzi Firmie.

Firma zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania Ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub serwisach, niż wynika to z treści danego Ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu.

W procesie edycji Ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego Ogłoszenia z Serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Firmę w dowolnym miejscu na stronie z danym Ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju Ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Firmą. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji Ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego Ogłoszenia przez innych Użytkowników Serwisu.

Użytkownik umieszczający dane Ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści Ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, którzy oferują sprzedaż towarów lub usług ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach Ogłoszeń. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników oraz Firmy oraz za ich zgodność ze stanem faktycznym.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, która odbyła się za pośrednictwem Serwisu.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z Ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

Jeżeli odwiedzający Serwis lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Firmie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez innego Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik ten zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Firmy z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Firmie wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Firma nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Firma nie jest także w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

Opłaty za wykupione przez Użytkownika usługi Serwisu mogą być dokonywane przelewem na konto za pomocą systemu PayPal bądź Przelewy24.

Firma dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Firmy.

§3

KATALOG FIRM

Katalog Firm jest częścią Serwisu służącą do prowadzenia Stron www Reklamodawców i prezentowania ich towarów i usług.

Funkcjonalność serwisu Katalog Firm pozwala:

Reklamodawcom - po dokonaniu rejestracji i wyborze odpowiedniego rodzaju konta na prezentowanie opisu działalności firmy oraz wyświetlanie różnorodnych towarów i usług oferowanych w ramach Strony www.

Użytkownikom - na przeglądanie Stron www Reklamodawców.

Firma nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników Serwisu. Wszelkie roszczenia reklamacyjne i spory wynikłe pomiędzy Użytkownikami i Reklamodawcami w trakcie lub na skutek korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez zainteresowane strony bez udziału Firmy.

Strona www użytkownika funkcjonuje w Serwisie pod adresem wskazanym przez Użytkownika w procesie rejestracji. Rejestrując się Reklamodawca oświadcza i zapewnia, że jest przedsiębiorcą prowadzącym zawodowo zarobkową działalność gospodarczą.

Layout założonej przez Użytkownika Strony www w Serwisie powinien co do zasady być zgodny ze standardem zaproponowanym przez Firmę. Istnieje jednak możliwość zmiany layoutu korzystając ze stosownych funkcjonalności serwisu Katalog Firm.

Ogłoszenia w serwisie Katalog Firm zamieszcza się, zmienia i usuwa za pośrednictwem panelu administracyjnego. Reklamodawca otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego swojej strony www po zalogowaniu do Serwisu.

Wszelkie skutki prawne i finansowe podania przez Reklamodawcę nieprawdziwych danych w procesie rejestracji Strony www, a także podawania nierzetelnych informacji w ogłoszeniach, nieprawidłowej jakości obsługi Użytkowników etc. obciążają wyłącznie Reklamodawcę.

Reklamodawca może wykorzystywać w layoucie strony www własne znaki towarowe, logotypy etc. Reklamodawca zachowuje wszelkie i wyłączne prawa w tym zakresie.

Firma ma w każdym czasie prawo do rozwijania i modyfikacji funkcjonalności serwisu Katalog Firm lub do zastępowania dotychczasowych funkcjonalności nowymi, o ile nie uniemożliwia to korzystania z Katalogu Firm zgodnie z jego przeznaczeniem.

Firma ma w każdym czasie prawo do promowania i reklamowania wybranych produktów Katalogu Firm bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Reklamodawcę.

Firma świadczy usługi Biura Obsługi Klienta dostępne dla Reklamodawców, którzy korzystają z Katalogu Firm w pełnym zakresie, pod adresem e-mail:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie opisując problem/sprawę)


§4

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Za korzystanie z Serwisu płacić można za pomocą usług systemu PayPal bądź Przelewy24.

Zasady i regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayPal.

Płatności za pośrednictwem Systemu PayPal mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Firmę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

SERWIS udostępnia klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayPal.

Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayPal jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayPal będącego centrum autoryzacyjno - rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayPal będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayPal.

W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayPal zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnianych przez System PayPal, płatność może nie zostać zrealizowana.

Zasady i regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Firmę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

SERWIS udostępnia klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24.

Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24 jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24 będącego centrum autoryzacyjno - rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24 będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Przelewy24.

W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Przelewy24 zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnianych przez System Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.

Zasady i regulamin dokonywania płatności SMS PREMIUM za pośrednictwem systemu Przelewy24 są dostępne tutaj:

- Metody Płatności
- Regulamin Przelewy24

§5

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie opłacone za pomocą portfela aktywowane jest natychmiast.

Zamówienie opłacone za pomocą systemu PayPal i Przelewy24 zazwyczaj aktywowane jest natychmiast.

Uaktywnione zamówienie na publikację ogłoszenia na stronie facebook, trafi na tablicę główną strony facebook do 5 min. od momentu publikacji ogłoszenia na stronie www.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Firmę usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: SpottedOlkusz.pl Adrian Broda 32-300 Olkusz, ul. Strzelców Olkuskich 1A/55 z dopiskiem "reklamacja dot. strony internetowej SpottedOlkusz.pl".

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Firma przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Firma rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

§7

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej - Dz. U. z 2012r, poz. 1528, zwane dalej ”Rozporządzeniem”.

2. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

Klient – odbiorca faktury w formie elektronicznej,

Firma- SpottedOlkusz.pl , wystawca faktury w formie elektronicznej,

Serwis – portal ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem zoltyjez.com.pl,

Akceptacja – zgoda udzielona przez Klienta SpottedOlkusz.pl na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Zamówienie – proces polegający na wypełnieniu kolejnych formularzy w Portalu SpottedOlkusz.pl, którego efektem końcowym jest dostarczenie towaru lub usługi do Klienta.

3. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Firma przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując integralność ich treści poprzez zapisanie w zabezpieczonym przed edycją pliku PDF oraz autentyczność pochodzenia faktury poprzez wykorzystanie zabezpieczonego połączenia internetowego (SSL) oraz indywidualnego kodu dostępu służącego do pobrania faktury elektronicznej.

Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

W celu spełnienia obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez okres jej przechowywania w formacie i treści jednokładnej z przesłaną do Klienta, przechowywane one będą na nośnikach optycznych jednokrotnego zapisu, skatalogowane według dat wystawienia oraz na wewnętrznym serwerze kopii zapasowej.

Za dzień doręczenia faktury w formie elektronicznej Firma uważa następny dzień roboczy po dniu wystawienia faktury w systemie informatycznym Firmy.

4. Akceptacja i cofnięcie akceptacji na otrzymywanie faktur elektronicznych

Faktury mogą być przesyłane, w formie elektronicznej po uzyskaniu akceptacji Klienta na etapie finalizacji procesu składania Zamówienia.

Akceptację Klient może złożyć poprzez:

- Przesłanie akceptacji oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie z dopiskiem "dane do fv: <nazwa firmy>"

Podając w Akceptacji adres poczty elektronicznej, Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych.

Klient może zmienić adres poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany kod dostępu do pobrania faktury elektronicznej poprzez elektroniczną zmianę adresu w formularzu znajdującym się na podstronie służącej finalizacji Zamówienia w Serwisie.

Akceptacja nie wyłącza prawa Firmy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, określonego w pkt. 5.

Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji.

Sposób postępowania z wycofaniem Akceptacji jest adekwatny do sposobu złożenia Akceptacji na otrzymywanie faktury elektronicznej.

5. Wyjątki od zachowania faktury w formie elektronicznej

W przypadku, gdy wiadomość zawierająca kod dostępu do pobrania faktury w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Klientowi, z uwagi na jego przepełnioną skrzynkę poczty elektronicznej, Firma wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle drogą pocztową na adres Klienta będący w ewidencji Firmy. Kolejna wiadomość z kodem dostępu do faktury elektronicznej będzie wysyłana w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku, gdy wiadomość zawierająca kod dostępu do pobrania faktury w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Klientowi, z uwagi na błędny adres poczty elektronicznej Klienta, Firma podejmie próbę skontaktowania się z Klientem pod wskazanym w Zamówieniu przez Klienta numerem telefonu. W sytuacji braku kontaktu telefonicznego, Firma wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle go droga pocztową na adres Klienta będący w ewidencji Firmy. Forma papierowa faktury zostanie zachowana do czasu powiadomienia Firmy przez Klienta o zmianie adresu poczty elektronicznej.

Firma zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi przesyłania faktur w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek, o czym Firma poinformuje Klienta drogą pisemną.

§8

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy. W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika (gdy dokonana została aktywacja zamówienia lub emisji Ogłoszenia).

SpottedOlkusz.pl
32-300 Olkusz
ul. Strzelców Olkuskich 1A/55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu SpottedOlkusz.pl. Data zawarcia umowy to ................................................

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O zmianie Regulaminu Firma poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie usunąć swoje konto w Serwisie wysyłając oświadczenie woli pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Firmy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe.

Regulamin komentowania w Serwisie SpottedOlkusz.pl


§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 
Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w Serwisie Regulamin komentowania w Serwisie SpottedOlkusz.pl";
Regulamin komentowania w Serwisie SpottedOlkusz.pl – SpottedOlkusz.pl Adrian Broda z siedzibą w Olkuszu, adres: ul. Strzelców Olkuskich 1A, 32-300 Olkusz, wydawca dziennika internetowego „Regulamin komentowania w Serwisie SpottedOlkusz.pl” oraz administrator Serwisu SpottedOlkusz.pl;
Serwis SpottedOlkusz.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez SpottedOlkusz.pl pod aktualnym adresem elektronicznym www.SpottedOlkusz.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;


§ 2

Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie SpottedOlkusz.pl oraz w innych serwisach SpottedOlkusz.pl poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
Dostęp do Serwisu SpottedOlkusz.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie SpottedOlkusz.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis SpottedOlkusz.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
Serwis SpottedOlkusz.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. SpottedOlkusz.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach SpottedOlkusz.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie SpottedOlkusz.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
przekazów reklamowych
wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
Umieszczanie na stronach Serwisu SpottedOlkusz.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez SpottedOlkusz.pl użytkowników, na określonych stronach serwisu.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie SpottedOlkusz.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie SpottedOlkusz.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu SpottedOlkusz.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
Komentujący w Serwisie SpottedOlkusz.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez SpottedOlkusz.pl w wybranej przez SpottedOlkusz.pl formie.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu SpottedOlkusz.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres: SpottedOlkusz.pl Adrian Broda, ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz.
SpottedOlkusz.pl będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.SpottedOlkusz.pl.
Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018.

Regulamin dotyczący Strony Internetowej SpottedOlkusz.pl


Prawa Autorskie:


SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Olkuszu, właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie www.spottedolkusz.pl w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, felietony etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje SpottedOlkusz.pl pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie. SpottedOlkusz.pl nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów SpottedOlkusz.pl bez porozumienia z SpottedOlkusz.pl i bez stosownego wynagrodzenia należnego SpottedOlkusz.pl. Reklama Co za tym idzie SpottedOlkusz.pl informuje, że: kopiowanie materiałów SpottedOlkusz.pl i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.06.90.631 tekst jednolity ze zmianami (dalej jako papp) zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3; wszelkie przypadki kopiowania materiałów SpottedOlkusz.pl i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W każdym przypadku wejścia przez SpottedOlkusz.pl w posiadanie informacji, z których wynika, że prawa SpottedOlkusz.pl w w/w zakresie są lub były naruszane przez właścicieli stron internetowych publikujących materiały SpottedOlkusz.pl, SpottedOlkusz.pl zabezpiecza dowody przedmiotowego stanu rzeczy na poczet ewentualnego sporu sądowego lub postępowania karnego. SpottedOlkusz.pl informuje jednak, że jest otwarta na propozycje wpisanej w ramy prawne współpracy w zakresie udostępniania materiałów SpottedOlkusz.pl w Internecie. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielami SpottedOlkusz.pl elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem +48 570 077 552

Administrator danych osobowych użytkowników tego serwisu, będący również właścicielem serwisu informuje, że ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub inne działania właściciela serwisu z użyciem tych danych, wymaga od użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych, a w braku takiej zdolności stosowną zgodę winni wyrazić opiekunowie ustawowi użytkownika pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w analogiczny sposób zaakceptować uprzednio taką zgodę wyrażoną przez użytkownika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.spottedolkusz.pl zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i  przyszłych Aplikacji mobilnych wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego
Regulaminu.

1. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z serwisu
prezentowane są przez Operatora na stronie umożliwiającej korzystanie z tego
serwisu.
2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.
2. Operatorem serwisu jest SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Olkuszu; 32-300 Olkusz
ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, wpisana do XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie NIP
637-21-45-092, telefon: +48 570 077 552, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 Operator - oznacza działalność gospodarczą SpottedOlkusz.pl
 Regulamin - oznacza niniejszy dokument;
 Serwis (Serwisy) - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną
i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi
polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i
umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresami www.spottedolkusz.pl;
 Internetowe Wydanie SpottedOlkusz.pl - oznacza Serwis prowadzony pod adresem
http://www.spottedolkusz.pl, z którego korzystanie podlega szczególnym warunkom,
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub
umieszczanie w nim danych;
 Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;
 Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu
za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać
opublikowane w serwisie;
 Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać
automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
 Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;
 Wpis - zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części
użytkowej serwisu;
 Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt,
którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 Klient - osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z Serwisu Internetowego;
 Ustawa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 Konsument - konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 Umowa na korzystanie z Serwisu - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w
Serwisie rejestracji Użytkownika.
Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest
dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do
elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów
stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez
Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim
zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym
w przepisach Ustawy.
W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami,
zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a
nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi
dostęp do korzystanie z Serwisu.
Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi,
Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie
zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w
szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania
nimi zawiera Regulamin Forum.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w
Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach
lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie
automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
0. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność
opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich
ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania
przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w
szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie
decyzji.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w
szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia
zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.
Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora
są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB,
systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych
Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy,
Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.
II. UŻYTKOWNICY
1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane
osobowe są prawdziwe.
2. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w
momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z
poziomu przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym
w Serwisie funkcjonującym pod adresami www.spottedolkusz.pl, obok imienia i
nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi,
Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie.
3. W ramach zawartej umowy na korzystanie z
Se
rwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w powyższych serwisach
Wizerunku z poziomu przeglądarki, Użytkownik wyraża również zgodę na
rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i
nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od
Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu
rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje
wynagrodzenie.
4. Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób,
Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego
postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między
Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy
korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw
majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków
towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do
poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania
dobrych obyczajów.
5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie
przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w
celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także
zachowań i preferencji Użytkowników.
6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie
na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych
przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili
zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych
przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia
Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia
przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi
sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres
e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników
Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie
swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
10.Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż
gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do
naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
 powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują
powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
 postanowień niniejszego Regulaminu;
 norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie
spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
11.Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić
zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje
powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji,
ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób
trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach
poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu
Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub
administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami
wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po
zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej
odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom
trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki
w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
12.Operator może udostępniać na wybranych Serwisach pewne treści, które do
pełnego dostępu wymagać będą od Użytkownika Płatności. Okres dostępu do
treści wskazany jest w procesie wykupu tego dostępu, z zastrzeżeniem 
postanowień ust.13 poniżej i dotyczy dostępu tylko na urządzeniu, na którym
dokonano aktywacji, ponownie z zastrzeżeniem ust.13 poniżej.
III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu
z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów
kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w
sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno
dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia
powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za
wyrządzoną szkodę i krzywdę
3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez
Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do
Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum
internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić
możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
4. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie
trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby
osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie
zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez
niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym
rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
1. SpottedOlkusz.pl z siedzibą w Warszawie, właściciel serwisu funkcjonującego
pod adresem www.spottedolkusz.pl (dalej jako serwis) darzy swoich
użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania
praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony
prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum
informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie
dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających
się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne
dane, w tym, za zgodą użytkowników, dane osobowe.
2. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego
funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe.
Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez SpottedOlkusz.pl z 
siedzibą w Olkuszu przy ul.Strzeców Olkuskich 1A/55, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców, świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu
zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez
Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach
marketingowych i promocyjnych towarów i usług SpottedOlkusz.pl, w tym
organizacji takich działań. SpottedOlkusz.pl informuje, że jest administratorem
danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy Właściciel danych osobowych ma
prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie SpottedOlkusz.pl oraz ich
poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie
wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co
jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług
łączącej Użytkownika z SpottedOlkusz.pl. Z uwagi na względy bezpieczeństwa
we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się
do Polska SpottedOlkusz.pl na piśmie na adres: SpottedOlusz.pl. z siedzibą w
Olkuszu; 32-300 Olkusz ul. Strzelców Olkuskich 1A/55. Podanie danych jest
dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni
3. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych
może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych
osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest
konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych
osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są
szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na
swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania
dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu
rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową
od SpottedOlkusz.pl dotyczącą produktów i usług oferowanych
przez Spottedlkusz.pl a w szczególności w zakresie serwisów
www.spottedolkusz.pl , a także produktów i usług podmiotów współpracujących
z SpottedOlkusz.pl.
V. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY
ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z
Se
rwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej
opisanych materiałów z poziomu przeglądark, Użytkownik upoważnia Operatora,
wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w
serwisach www.spottedolkusz.pl materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub 
wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na
następujących polach eksploatacji (licencja):
 wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
 w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
 na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisów www.spottedolkusz.pl
 poprzez emisję w radiu i telewizji,
 poprzez publikację w prasie,
 poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub
zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
 przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in.
technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
 wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzycznodramatycznych,
choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także
wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie
utworu do potrzeb nowego wykonania.
2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą
jego przekazania do Serwisu.
3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
4. Licencja ma charakter niewyłączny.
5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego
swobodnego uznania.
7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez
Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych
przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.
8. Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów,
komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw
autorskich ani pokrewnych do tych treści. Nadto Użytkownik gwarantuje, że
wszystkie osoby występujące w materiałach udzieliły Użytkownikowi zgody na
nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym 
Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie,
zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany
podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub
organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w
strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną
obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o
zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach
Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
4. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach
Serwisu.
5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby
korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych
przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których
mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich
ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym
elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany
adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z
usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez
Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył
przetwarzanie danych osobowych.
7. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie
funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod emailem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy
kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez
Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę 
możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania
reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.
10.Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana
jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
11.W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy
adres e-mail, na który SpottedOlkusz.pl wyśle w formie wiadomości e-mail
potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w
art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na
dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa
odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
12.Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej
na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa zawarta jest w momencie
otrzymania przez konsumenta od SpottedOlkusz.pl stosownego potwierdzenia
zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli
przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy,
uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i
wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.
13.Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do
umów:
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa
odstąpienia od umowy – w przypadku Umowy zakupu tytułu prasowego.
 w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
14.W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze
SpottedOlkusz.pl, SpottedOlkusz.pl może z uwagi na naturę oferowanej
konsumentowi rzeczy lub usługi:
 wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do
odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
 wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do
odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
 wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści
cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do
danej umowy zawieranej na odległość.
15.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez
konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni
kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku
braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że
SpottedOlkusz.pl ustali z konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.
16.Jeżeli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie konsument odstąpi skutecznie
od takiej umowy, konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę
proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument
odstąpił skutecznie od umowy.
17.W przypadku:
 żądania przez konsumenta rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Umowy na korzystanie
z Serwisu przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, oraz;
 rozpoczęcia świadczenia takich usług przez Sp SpottedOlkusz.pl poprzez nadania dostępu
do Serwisu, oraz
 skutecznego odstąpienia od Umowy na korzystanie z Serwisu,
18.Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez
Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony
Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z
Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub
wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Umowa na korzystanie z
Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas
nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika
w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem
wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania
konta Użytkownika w Serwisie.
19.Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również
mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na
korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w
terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zapis
zdania powyższego nie ma zastosowania do ewentualnych zmian treści
Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim zmiany te nie
ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Użytkowników.
20.Postanowienia ust.12 – 14 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji
Operatorowi przez Użytkownika.
21.Postanowienia ust.10 – 14 powyżej mogą być odpowiednio modyfikowane przez
treść Załącznika nr 1, 2 lub 5 do niniejszego Regulaminu.

Regulamin prowadzenia bloga/redakcji w serwisie SpottedOlkusz.pl

Witamy na stronie serwisu SpottedOlkusz.pl, którego celem jest stworzenie portalu informacyjno - społecznościowego z aktualnymi informacjami oraz opiniami na wszystkie tematy wzbudzające społeczne zainteresowanie.

Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii SpottedOlkusz.pl.

Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez SpottedOlkusz.pl.

SpottedOlkusz.pl, otwierając nową przestrzeń w polskim internecie, pragnie tworzyć kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Użytkownicy serwisu SpottedOlkusz.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

SpottedOlkusz.pl zachęca wszystkich użytkowników do wyrażania swoich opinii, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych użytkowników serwisu, pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub przekazaniem nam na dowolnych nośnikach tekstów, komentarzy, opinii, filmów lub zdjęć, prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

SpottedOlkusz.pl zastrzega, że przez fakt korzystania z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.


SpottedOlkusz.pl nie jest otwartą platformą blogową/redakcyjną, założenie bloga/redakcji wymaga wysłania zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
a) informację o osobie blogera/redakcji 
b) proponowany zakres tematyczny bloga/redakcji
c) przykładowy tekst do zamieszczenia
Redakcja zastrzega sobie prawo, do odrzucenia kandydatów na blogera/redakcji bez konieczności podania powodów.


Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.SpottedOlkusz.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 
Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu SpottedOlkusz.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SpottedOlkusz.pl na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez firmę SpottedOlkusz.pl Serwisu SpottedOlkusz.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie SpottedOlkusz.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;
SpottedOlkusz.pl – SpottedOlkusz.pl Adrian Broda z siedzibą w Olkuszu, adres: ul. Strzelców Olkuskich 1A, 32-300 Olkusz, zarejestrowana jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Krakowie pod Nr Rej. Pr 3051, wydawca dziennika internetowego „SpottedOlkusz.pl” oraz administrator Serwisu SpottedOlkusz.pl;
Serwis SpottedOlkusz.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez SpottedOlkusz.pl pod aktualnym adresem elektronicznym www.SpottedOlkusz.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
Portal - portal internetowy prowadzony przez SpottedOlkusz.pl pod aktualnym adresem elektronicznym http://www.SpottedOlkusz.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu SpottedOlkusz.pl;
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).


§ 2

Regulamin określa zasady realizacji przez SpottedOlkusz.pl na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu SpottedOlkusz.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga/redakcyjnej strony.
Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez SpottedOlkusz.pl tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu SpottedOlkusz.pl poprzez działan SpottedOlkusz.pl.
W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, SpottedOlkusz.pl umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie SpottedOlkusz.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3


Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.
W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, SpottedOlkusz.pl, w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.
Użytkownikiem Serwisu SpottedOlkusz.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta w Serwisie SpottedOlkusz.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.
Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowany mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie głównej Serwisu SpottedOlkusz.pl. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.
Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać w Serwisie SpottedOlkusz.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści. Częstotliwość zamieszczania jest uzgodniona z SpottedOlkusz.pl.


§ 4

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu SpottedOlkusz.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu SpottedOlkusz.pl. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi SpottedOlkusz.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu SpottedOlkusz.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie SpottedOlkusz.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
Użytkownik zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach prowadzonego przez siebie bloga/redakcji treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga.
SpottedOlkusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie SpottedOlkusz.pl.
Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie SpottedOlkusz.pl tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie SpottedOlkusz.pl, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej, zbywalne prawo do:
powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie SpottedOlkusz.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi SpottedOlkusz.pl zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu, dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu SpottedOlkusz.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.


§ 6


Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z SpottedOlkusz.pl działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
SpottedOlkusz.pl ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu SpottedOlkusz.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie SpottedOlkusz.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu SpottedOlkusz.pl.


§ 7

SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo do:
czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
blokowania uczestnictwa w Serwisie SpottedOlkusz.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu, podjęcia wszelkich innych środków, jakie SpottedOlkusz.pl uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.


§ 8

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa SpottedOlkusz.pl może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu SpottedOlkusz.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9

SpottedOlkusz.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu SpottedOlkusz.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu SpottedOlkusz.pl. SpottedOlkusz.pl dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisu SpottedOlkusz.pl. SpottedOlkusz.pl nie gwarantuje że Serwis SpottedOlkusz.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów. SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu SpottedOlkusz.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. SpottedOlkusz.pl może wprowadzić w Serwisie SpottedOlkusz.pl dodatkowe odpłatne usługi.


§ 10

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu SpottedOlkusz.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta Użytkownika Serwisu SpottedOlkusz.pl" oraz „Regulamin prywatności Użytkownika Serwisu SpottedOlkusz.pl”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu SpottedOlkusz.pl będą przetwarzane przez SpottedOlkusz.pl, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu SpottedOlkusz.pl.
Administratorem danych osobowych jest SpottedOlkusz.pl. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


§ 11

Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu SpottedOlkusz.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: SpottedOlkusz.pl Adrian Broda, ul. Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz.
Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.


§ 12

SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu SpottedOlkusz.pl powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu SpottedOlkusz.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu SpottedOlkusz.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SpottedOlkusz.pl
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku.

 Regulamin rejestracji firmy w katalogu firm w serwisie SpottedOlkusz.pl

Definicje
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
SpottedOlkusz.pl – SpottedOlkusz.pl Adrian Broda, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą przy ulicy Strzelców Olkuskich 1A, 32-300 Olkusz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6372145092, REGON 366132637.
Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane Polskich firm mieszczących się w Powiecie Olkuskim i instytucji, pod nazw. “SpottedOlkusz.pl – Lokalne Firmy”, do którego prawa wyłączne przysługują SpottedOlkusz.pl.
Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez SpottedOlkusz.pl i/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.spottedolkusz.pl, lub innym wskazanym przez SpottedOlkusz.pl.
Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług SpottedOlkusz.pl, umieszcza w serwisie treści reklamowe
Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują SpottedOlkusz.pl i/lub jego kontrahentom.
Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).
Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.
2.2. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez SpottedOlkusz.pl lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
2.3. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu, korzystając z “Panel Zarządzania”, mogą dodawać swoje przedsiębiorstwa po wybraniu pakietu odpowiadającego ich oczekiwaniom, oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy, co zapewni im dostęp do kreatora Ofert, Wydarzeń i innych rozwiązań wprowadzonych w przyszłości w ramach odpowiednich pakietów, dostępnych w dziale „Lokalne Firmy” w ramach katalogu. Dodawanie przedsiębiorstw, o któreych mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza zawierającego dane Użytkownika oraz wskazania wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez SpottedOlkusz.pl) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik Serwisu, który nie dokona rejestracji będzie miał ograniczony dostęp do treści prezentowanych w ramach „Panel Zarządzania”.
2.4. W ramach Serwisu, SpottedOlkusz.pl współpracuje z kontrahentami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez kontrahentów SpottedOlkusz.pl z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez kontrahentów SpottedOlkusz.pl. Do usług świadczonych przez SpottedOlkusz.pl stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz, w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez SpottedOlkusz.pl).
2.5. SpottedOlkusz.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez SpottedOlkusz.pl i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
2.6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

Warunki techniczne świadczenia usług
3.1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:
i. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)
ii. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np.Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
4.1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.spottedolkusz.pl) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
4.2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez SpottedOlkusz.pl w ramach Serwisu podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w ustępie 2.4 powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

Tryb postępowania reklamacyjnego.
5.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SpottedOlkusz.pl w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:, SpottedOlkusz.pl (SpottedOlkusz.pl Adrian Broda, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą przy ulicy Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz) bądź w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
5.2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SpottedOlkusz.pl.
5.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez SpottedOlkusz.pl.
5.5. Decyzja SpottedOlkusz.pl, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5.6. SpottedOlkusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
6.1. SpottedOlkusz.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
6.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
6.3. SpottedOlkusz.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez SpottedOlkusz.pl). SpottedOlkusz.pl ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.
6.4. SpottedOlkusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
6.5. SpottedOlkusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów SpottedOlkusz.pl, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów SpottedOlkusz.pl dostarczających dany serwis/treści.
6.6. SpottedOlkusz.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów SpottedOlkusz.pl. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.
6.7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, SpottedOlkusz.pl wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
6.8. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe SpottedOlkusz.pl wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.9. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
6.10. SpottedOlkusz.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa własności intelektualnej
7.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują SpottedOlkusz.pl. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez SpottedOlkusz.pl lub podmioty działające na jego zlecenie.
7.2. SpottedOlkusz.pl niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
7.3. SpottedOlkusz.pl niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela SpottedOlkusz.pl nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych SpottedOlkusz.pl oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty SpottedOlkusz.pl związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
7.4. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
i. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
ii. wyświetlenie treści na ekranie monitora.
Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody SpottedOlkusz.pl lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
7.5. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a SpottedOlkusz.pl przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

Ochrona prywatności
8.1. SpottedOlkusz.pl uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
8.2. SpottedOlkusz.pl zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
8.3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
8.4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, SpottedOlkusz.pl dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. SpottedOlkusz.pl będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).
8.5. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia SpottedOlkusz.pl do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie 8.2 powyżej, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/reklamodawcom SpottedOlkusz.pl.
8.6. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i podjęcie odpowiednich działań przez SpottedOlkusz.pl.

Postanowienia końcowe.
9.1. SpottedOlkusz.pl ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu
9.2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.spottedolkusz.pl
9.3. Regulamin podlega prawu polskiemu
9.4. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: SpottedOlkusz.pl Adrian Broda, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą przy ulicy Strzelców Olkuskich 1A/55, 32-300 Olkusz.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017

Mobilne Menu
Panel użytkownika